Respekt för den avlidne

Omhändertagandet av den avlidne börjar vanligtvis inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. Det är sjukvårdspersonalen som tvättar den avlidne, byter till rena kläder, sluter mun och ögon mm. Sjukvården ansvarar också för att den avlidne förvaras i ett kylt utrymme till dess kistläggning sker. När dödsfallet skett i en bostad eller på ex äldreboende, förs den avlidne på bår till bårhuset. Oavsett vem som utför den transporten, är det alltid anhöriga som väljer viken begravningsbyrå de vill anlita för hjälp med arrangemangen kring begravningen. 

Omhändertagande och kistläggning

Att klä och bädda ner den avlidne kallar vi omhändertagande och att lägga den avlidne i kistan kallas kistläggning. Vid båda momenten månar vi om respekten för den avlidne liksom om hänsynen till de efterlevande. Det innebär att vår ambition är att den avlidne görs i ordning i sin kista så snart som möjligt efter dödsfallet och förs till den kyrka eller det kapell där begravningsakt skall ske. Vi tror att de flesta vill ha det så istället för att den avlidne ligger kvar på en kall bår i bårhuset.

Bisättning

Bisättning är den del av begravningen som innebär att den avlidne i sin kista förs till den lokal där begravningsakten skall ske. Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellets bisättningslokal. Vår ambition på Östersund-Krokom-Ellebrinks Begravningsbyrå är att bisättningen skall ske direkt i samband med kistläggningen så att den avlidne kommer till ro så snart som möjligt.

Personligt avsked

När den avlidne kommit i ordning i kistan erbjuds anhöriga att ta ett personligt avsked i ett särskilt visningsrum. Många vill att den avlidne får med sig något personligt i kistan. Det kan vara en kär ägodel, en blomma, ett fotografi, ett brev eller en teckning. De efterlevande får gärna själva lägga ner föremålet i samband med avskedet, eller be oss göra det vid annat tillfälle. Att se den avlidne vila fridfullt i sin kista är en viktig händelse och skänker också en värdefull trygghet inför den kommande begravningsakt och gravsättning. 

Begravningsbil och bärare

I samband med omhändertagandet och kistläggningen utförs också transporter. Det handlar då främst om transport av kista från lagret till sjukhuset samt transport av kista med den avlidne vidare till bisättningslokalen i avvaktan på begravningsakt. Även på begravningsdagen kan det bli aktuellt med transport mellan bisättningslokal och begravningslokal och därefter kanske till grav för gravsättning eller till krematoriet för efterföljande kremation.