Det finns flera skäl varför det kan vara lämpligt att upprätta ett testamente. Några orsaker kan vara:

Testamentera till make eller sambo

Göra bröstarvingars arv till enskild egendom

Testamentera till en eller några av många arvingar

Testamentera till någon som annars ej är arvsberättigad

Testamentera till en fond eller församling.

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Det sker alltför ofta att testamenten blir ogiltiga på grund av felaktigheter vid upprättandet eller att de är otydliga så att tvister uppstår kring tolkningen av testamentet.

Då Vi har stor erfarenhet av boutredningar och verkställande av testamenten så ger det Oss en stor erfarenhet att upprätta testamenten så att de blir både giltiga och överensstämmer med Testators vilja.

Bevakning och förvaring av testamente
Ett testamente är endast giltigt om det finns i original. Man kan anta att det är många testamenten som ej kommer fram. Hos Oss har Ni möjlighet att förvara testamentet i original samt att det bevakas så att det med säkerhet kommer fram efter ett dödsfall. Detta till en engångskostnad av 1250 kronor. Jämför med cirka 400 kronor per år för ett bankfack.